Grupy Eliminacyjne

Faza II Grupa A. - Warszawa 09.01.2016r Hala Sportowa ul. Banacha 2a
Faza II Grupa B. - SCHLF Chrzanów 06.01.2016r Hala w Libiążu
Grupa 1 - Organizator - TAF Toruń 21.11.2015r godz 10-00.
Grupa 2 - Organizator - Constract Lubawa 21.11.2015r Godz: 8-30.
Grupa 3 - Organizator - Calisia 14 Kalisz 21.11.2015 godz: 10:00
Grupa 4 - Organizator - Gwiazda Ruda Ślaska 21.11.2015r Godz: 14-00.
Grupa 5 - Organizator - MKF Solne Miasto Wieliczka 22.11.2015r godz: 9-00.
Grupa 6 - Organizator - Futsal Przeworsk. 21.11.2015r godz: 16-00

copyright: Rekord SI